نوری, . (1971). ابو تمام سیرته واعماله. Al-Ma'mon College Journal, 1(3), 26-37. doi: 10.33899/radab.1972.166757
مفید محمد نوری. "ابو تمام سیرته واعماله". Al-Ma'mon College Journal, 1, 3, 1971, 26-37. doi: 10.33899/radab.1972.166757
نوری, . (1971). 'ابو تمام سیرته واعماله', Al-Ma'mon College Journal, 1(3), pp. 26-37. doi: 10.33899/radab.1972.166757
نوری, . ابو تمام سیرته واعماله. Al-Ma'mon College Journal, 1971; 1(3): 26-37. doi: 10.33899/radab.1972.166757