محمود, . (2000). راتب رعایة الاسرة : تحلیل وتقویم. Al-Ma'mon College Journal, 30(33), 29-41. doi: 10.33899/radab.2000.166739
موفق ویسی محمود. "راتب رعایة الاسرة : تحلیل وتقویم". Al-Ma'mon College Journal, 30, 33, 2000, 29-41. doi: 10.33899/radab.2000.166739
محمود, . (2000). 'راتب رعایة الاسرة : تحلیل وتقویم', Al-Ma'mon College Journal, 30(33), pp. 29-41. doi: 10.33899/radab.2000.166739
محمود, . راتب رعایة الاسرة : تحلیل وتقویم. Al-Ma'mon College Journal, 2000; 30(33): 29-41. doi: 10.33899/radab.2000.166739