النجم, ., حمود, . (2003). الملک الاشوری شلمنصر الثالث (858-824 ق.م). Al-Ma'mon College Journal, 33(36), 312-312. doi: 10.33899/radab.2001.166710
حسین یوسف حازم النجم; حسین ظاهر حمود. "الملک الاشوری شلمنصر الثالث (858-824 ق.م)". Al-Ma'mon College Journal, 33, 36, 2003, 312-312. doi: 10.33899/radab.2001.166710
النجم, ., حمود, . (2003). 'الملک الاشوری شلمنصر الثالث (858-824 ق.م)', Al-Ma'mon College Journal, 33(36), pp. 312-312. doi: 10.33899/radab.2001.166710
النجم, ., حمود, . الملک الاشوری شلمنصر الثالث (858-824 ق.م). Al-Ma'mon College Journal, 2003; 33(36): 312-312. doi: 10.33899/radab.2001.166710