إبراهیم الطوبجی, . (2003). ابن هشام ناقدًا تفسیریًا من خلال کتابه مغنی اللبیب نقد ابن هشام للزمخشری. Al-Ma'mon College Journal, 33(36), 195-212. doi: 10.33899/radab.2003.166683
طلال یحیى إبراهیم الطوبجی. "ابن هشام ناقدًا تفسیریًا من خلال کتابه مغنی اللبیب نقد ابن هشام للزمخشری". Al-Ma'mon College Journal, 33, 36, 2003, 195-212. doi: 10.33899/radab.2003.166683
إبراهیم الطوبجی, . (2003). 'ابن هشام ناقدًا تفسیریًا من خلال کتابه مغنی اللبیب نقد ابن هشام للزمخشری', Al-Ma'mon College Journal, 33(36), pp. 195-212. doi: 10.33899/radab.2003.166683
إبراهیم الطوبجی, . ابن هشام ناقدًا تفسیریًا من خلال کتابه مغنی اللبیب نقد ابن هشام للزمخشری. Al-Ma'mon College Journal, 2003; 33(36): 195-212. doi: 10.33899/radab.2003.166683